PIRLS


PIRLS 2011
(2008 - 2012)

 

Opis

Ime projekta:

Mednarodna raziskava bralne pismenosti 

 

Status Slovenije:

  • enakopravna sodelujoča država
  • vključena v izračun trendov 2001-2006-2011

 

Nacionalni koordinacijski center:

  • Marjeta Doupona Horvat (nacionalna koordinacija)

 

Ostali sodelavci:

  • Sabina Autor (predraziskava, ocenjevanje preizkusov)
  • Mojca Rožman (mlada raziskovalka)
  • Sabina Žagar Žnidaršič (priprava raziskave v šolah, ocenjevanje preizkusov)
  • Ana Kozina (skrbnik podatkovnih baz, področje dejavnikov okolja)

 

Projekt se izvaja pod okriljem ESS projekta: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju - Evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (vodja dr. Mojca Štraus)

 

Rezultati raziskave

 

PRVI REZULTATI PIRLS 2011 (.pdf)

 

POROČILO PIRLS 2011 (pripravila Marjeta Doupona)

0. Uvod besedilo  
1. Primerjava bralnih dosežkov besedilo tabele/grafi
2. Mejniki bralne pismenosti besedilo tabele/grafi
3. Bralni dosežki glede na vrsto besedila in proces razumevanja besedilo tabele/grafi
4. Domače okolje in bralna pismenost besedilo tabele/grafi
5. Šolski viri za poučevanje branja besedilo tabele/grafi
6. Šolska klima besedilo tabele/grafi
7. Učitelji in pripravljenost za poučevanje besedilo tabele/grafi
8. Pouk branja v razredu besedilo tabele/grafi
9. Zaključek besedilo  
10. Pogled v prihodnost besedilo  
Dodatek   tabele/grafi

 

 

Dogodki na projektu

 

Delo v letu 2012

 

Delo je posvečeno pripravi poročanja o izsledkih. Pomladi smo sodelovali pri nastajanju prvih analiz podatkov za poročilo. Junija smo na mednarodnem sestanku nacionalnih koordinatorjev v Singapurju potrdili rezultate analiz in dokončali besedila za mednarodno poročilo ter preko poletja opravili priprave na nacionalno poročanje.

 

Septembra je izšla mednarodna Enciklopedija PIRLS 2011, ki vsebuje predstavitve poučevanja branja in pismenosti v vseh sodelujočih šolskih sistemih. Besedila so v celoti prispevale sodelujoče države, da bi z njimi omogočila razumevanje in interpretacije zbranih primerjalnih podatkov v raziskavi PIRLS. 

 

Od septembra smo sestavljali nacionalno poročilo:

  • Bralna pismenost četrtošolcev v Sloveniji in po svetu  

 

Delo na projektu v letih 2008-2011

 

2008-2009

Prvi dve leti raziskave sta bili namenjeni oblikovanju Izhodišč raziskave PIRLS 2011 za merjenje znanja in dejavnikov pridobivanja znanja ter pripravi besedil in bralnih nalog za preizkuse znanja. Prenovljeni so bili koncepti merjenja dejavnikov ob upoštevanju sodobnih dognanj o povezanosti znanja in dejavnikov. Zasnovana je bila nova metodologija analiziranja dejavnikov z metodo IRT, kakor so že analizirani rezultati reševanja preizkusov. Opravljeno je bilo vzorčenje, pri nas z upoštevanjem regijske pokritosti za kasnejše analize izsledkov po slovenskih statističnih regijah.

 

2010

Opravljen je bil prvi del raziskave na šolah. Tretjina izbranih šol je sodelovala v preizkusih znanja, ki so vsebovali zelo veliko različnih nalog, porazdeljenih v mnogo različic zvezkov preizkusa. Preverjene so bile vse metode izvedbe reševanja preizkusov, zbiranja in analiziranja podatkov. Rezultati so bili uporabljeni tudi za izbor najboljših nalog in vprašanj v vprašalnikih za drugi del raziskave.

 

2011

Opravljen je bil drugi del raziskave na šolah. Sodelovalo je 195 šol z določenimi četrtimi razredi učencev, ki so anonimno reševali preizkuse znanja in odgovorili na vprašalnike.

Preizkuse znanja je rešilo skoraj 4500 četrtošolk in četrtošolcev. Učenci so rešili vsak po en zvezek nalog med več različnimi zvezki nalog.
Starši četrtošolcev so odgovorili na vprašanja v svojih vprašalnikih o učenju, stališčih in okoliščinah, ki vplivajo na pridobivanje znanja v šoli in doma ter o učenju v otrokovi predšolski dobi.
Na spletne vprašalnike so odgovorili razredni učitelji in ravnatelji šol vzorčenih učencev.

Zbranih je bilo približno 600 podatkov za vsakega učenca. Do konca leta so bili podatki vključeni v mednarodne podatkovne baze.

_____________________________________

 

Naloge preizkusa znanja

 

Z zadnjim preverjanjem znanja v šoli so postale javne nekatere naloge preizkusa. V letošnji izvedbi raziskave sta v celoti javna 2 od 13 zvezkov preizkusa znanja. Od razglasitve mednarodnih rezultatov decembra 2012 so preizkusi javno dostopni.

  • Naloge PIRLS 2011

 

Kaj je PIRLS?

 

PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, je mednarodna raziskava bralne pismenosti otrok v starosti okoli 10 let. Izvaja se v petletnih krogih. Prva raziskava PIRLS je bila izvedena leta 2001, v letu 2011 pa je bila izvedena tretja ponovitev raziskave, PIRLS 2011. Raziskavo vodi Mednarodni projektni center, ISC, na univerzi Boston College, ZDA. PIRLS je eden od raziskovalnih projektov Mednarodne zveze za proučevanje učinkov izobraževanja, IEA.

 

Kaj merimo v PIRLS?

Z vprašalniki za učence, učitelje in ravnatelje zberemo informacije o dejavnikih, ki so povezani z doseganjem znanja. Podatke o reševanju nalog in poročila o dejavnikih povežemo med seboj. Med državami in znotraj Slovenije primerjamo bralne dosežke učencev in vpliv dejavnikov na te dosežke. Dejavnike in dosežke primerjamo z izsledki PIRLS iz prejšnjih let in jih prikažemo v obliki trendov.

 

Katere države sodelujejo?

Raziskavo PIRLS lahko izvaja vsaka država članica IEA, vendar le po skupni mednarodni metodologiji, ki zagotavlja visoke standarde kvalitete zbiranja, analiziranja in poročanja o zbranih podatkih. Izhodišča in zasnovo raziskave sprejme skupščina IEA, ki jo sestavljajo predstavniki vseh držav članic. V PIRLS 2011 je sodelovalo 46 držav in 8 samostojnih šolskih sistemov.

 

Kateri učenci sodelujejo?

V vsaki državi se določi vzorec šol, najmanj 150, na njih pa vzorec razredov učencev, ki so vključeni v preizkuse znanja. V povprečju je v državi zajetih v reševanje preizkusov več tisoč otrok posamezne starostne skupine ter ravnatelji šol in razredni učitelji teh otrok. V letu 2011 je bilo v PIRLS zajetih 195 slovenskih šol, na vsaki pa po eden ali dva razreda učencev 4. razreda. Iz vzorčenja so bile izvzete šole z italijanskim jezikom ter šole za otroke z posebnimi potrebami. Iz vzorčenih razredov so bili reševanja oproščeni učenci s takšnimi posebnimi potrebami, ki jim ne dovoljujejo dosegati minimalnih standardov znanja ter otroci, ki zaradi poškodb niso mogli pisati preizkusa. Šole, učenci, učitelji in starši so se na raziskavo zelo pozitivno odzvali. Zabeležili smo izjemno nizek delež manjkajočih učencev in neodgovorjenih vprašalnikov, precej pod 10%. Vsem se zahvaljujemo za odziv in vloženo delo v izpeljavo raziskave!

 

Poročanje o rezultatih in objave dokumentov

 

Skupni, mednarodni rezultati raziskave, so javno objavljeni v zbirki mednarodnih in nacionalnih poročil ter vseh ključnih dokumentov in baz podatkov tukaj:


Vse baze podatkov za vse države so javne. Od februarja 2013 so dostopne s te spletne strani.