PISA


PISA 2015
(2013 - 2015)

 

Opis


Program mednarodne primerjave dosežkov učenk in učencev PISA (Programme for International Student Assessment) je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti učenk in učencev v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in državah partnericah. Raziskava PISA zbira podatke o znanjih in spretnostih 15-letnih učenk in učencev, ki jih sodelujoče države smatrajo za ključne za nadaljnje uspešno izobraževanje in aktivno sodelovanje v družbi, pri čemer pa ni nujno, da ta znanja učenci in učenke pridobijo le v šoli. Raziskava se osredotoča na sposobnost mladih, da svoja znanja in spretnosti uporabijo za soočanje z realnimi vsakdanjimi izzivi.


V raziskavi praviloma sodelujejo vse slovenske srednje šole ločeno po izobraževalnih programih. Ob ugotavljanju bralnih, matematičnih in naravoslovnih dosežkov, v raziskavi ugotavljamo tudi nekatere kazalnike blagostanja učenk in učencev.

 

 

Populacija

15 - letniki
Ravnatelji

Predstavitev


Leta 2015 je bilo poudarjeno področje preverjanja v raziskavi naravoslovna pismenost, bralna in matematična pismenost pa sta bili v preizkusih predstavljeni z manjšim številom nalog.


Na tiskovni konferenci smo prikazali prve mednarodne primerjave dosežkov slovenskih učenk in učencev ter trende teh rezultatov od leta 2006 naprej, ko je Slovenija prvič sodelovala v raziskavi PISA. Predstavili smo, katera so močna in šibka vsebinska in kognitivna področja znanja učenk in učencev po svetu in pri nas in kakšna so njihova stališča do učenja naravoslovja.


Več o rezultatih lahko preberete v spodaj naštethi dokumentih:  


Ob ugotavljanju bralnih, matematičnih in naravoslovnih dosežkov, v raziskavi ugotavljamo tudi nekatere kazalnike blagostanja učenk in učencev. Koncept blagostanja je kompleksen, več-dimenzionalen konstrukt, ki ga je nemogoče ugotavljati zgolj na podlagi enega indikatorja. Je produkt posameznikovih značilnosti, življenjskega okolja, njegovih interakcij v bližnjem in oddaljenem socialnem okolju, kulturnih vrednot, norm in družbenih sprememb. V raziskavi PISA blagostanje učenk in učencev obravnavamo z vidika posameznika, in sicer z vidika nekaterih psiholoških, kognitivnih in socialnih značilnosti mladih, ki so pomembne za srečno in izpopolnjujoče življenje. Ugotavljamo naslednje indikatorje blagostanja: zadovoljstvo z življenjem, strah pred preverjanjem znanja, storilnostna motivacija, občutek pripadnosti šoli in medvrstniško nasilje v šoli. Sicer ne gre za celostno obravnavo blagostanja, ki naj bi vključevala tudi na primer kazalnike o zdravju učenk in učencev, vendar pa je v tej raziskavi mogoče ugotavljati pomembne povezave med določenimi kazalniki blagostanja, ki izhajajo iz odgovorov učenk in učencev, z dosežki in drugimi kazalniki kakovosti v izobraževanju.

 

Več o rezultatih o blagostanju in odzivih medijev lahko najdete na teh povezavah: 

Objavljeni so rezultati mednarodne raziskave PISA 2015 o skupinskem reševanju problemsko zasnovanih nalog. Slovenski 15-letniki dosegajo povprečno raven spretnosti skupinskega reševanja problemsko zasnovanih nalog, ki so bile poseben del preizkusa znanja v raziskavi PISA 2015. To je prva velika mednarodna raziskava teh spretnosti v svetu.